links for "MySQL_python"

MySQL_python-1.2.3-cp27-none-linux_x86_64.whl
MySQL_python-1.2.5-cp27-none-linux_x86_64.whl